لحظه های ناب احساس

درنگ درنگ کن
این وزن را لطفا کمی رعایت کن

دیگر در این سیاهی آسمان نه میتوانم دستان خود را بجویم نه چشمان او را
این مه غلیظ و غمبار غم تا کجاهای آسمان که نرفته و  دستانم ....حس میکنم دیگر نه دستانم دست است و نه روحم روح......دیگر نه میتوانم چون گذشته بر رخ آینده پوزخند زنم نه  میتوانم به ناله های دیروز لبخند.....اینجاست که تنهایی ام احساس دارد....تنهایی ام روح دارد و حتی دست.....این دیگر من نیستم که من باشم......این دگر من نیستم

/ 0 نظر / 17 بازدید