تسلیت

چند  میلیون ثانیه پیش یه عزیزی از پیش ما زمینی ها رفت پر کشید و رفت....رفت و ما رو با گناهامون تنها نذاشت بلکه عزیزانش باقی ماندند که اتفاقا همین روز یه عزیز از عزیزانش رو چند صد ثانیه کمتر از قبل به شهادت رساندند...جرعه ی شهادت شیرین است برای شهید و کمی بغض آلود است برای ما بازماندگان افسوس

/ 0 نظر / 11 بازدید